Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem danych jest firma AML zwany dalej ,,arlento.pl”. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawa o ochronie danych osobowych.

 2. Pochodzenie danych osobowych

  Dane osobowe arlento.pl otrzymuje od Użytkowników w związku z działaniami lub z transakcjami dokonywanymi przez użytkowników na stronie Sklepu internetowego arlento.pl.

 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  arlento.pl. przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zarządzania kontem w sklepie arlento.pl lub do obsługi złożonych przez Użytkowników ofert zakupu, w tym do:

  1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z stronie Sklepu internetowego arlento.pl w tym dokonywania transakcji i płatności za produkty dostępne na stronie za pośrednictwem sieci Internet,

  2. zakładania i zarządzania kontami, oraz zapewnienia obsługi kont, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,

  3. automatycznego przetwarzania danych w celu realizacji usług i zamówień a także w celu przygotowywania dla użytkowników dedykowanych ofert lub promocji,

  4. realizacji wszystkich etapów składanych przez użytkowników ofert zakupu produktów dostępnych na stronie za pośrednictwem sieci Internet,

  5. rozpatrywania składanych przez Użytkowników reklamacji,

  6. w przypadku wyrażenia przez Użytkowników zgody na otrzymywanie od informacji marketingowych, przesyłania użytkownikom informacji handlowych, informacji o ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących;

  7. obsługi zgłoszeń Użytkowników (np. telefonicznych, mailowych, przez formularze kontaktowe);

  8. kontaktowania się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i realizowaniem zamówień.

  9. w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z prawa polskiego i UE w tym w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego.

  arlento.pl przetwarza też dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

  1. prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub produktów arlento.pl

  2. zapewnienie obsługi usług płatniczych;

  3. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności,

  4. zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

  Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie poprzez zgłoszenie takiego wniosku na adres kontakt@arlento.pl

 4. Dane osobowe niezbędne do korzystania ze Sklepu internetowego arlento.pl

  arlento.pl może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:

  1. nazwisko i imiona Użytkownika,

  2. numer NIP,

  3. adres zamieszkania lub pobytu w przypadku rejestracji Konta Użytkownika,

  4. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;

  5. adres poczty elektronicznej,

  6. numer telefonu.

  W celu potwierdzenia wyrażenia przez użytkownika zgód, których wymaga prawo chroniące dane osobowe, podczas procesu rejestracji zapisywany jest również adres IP, z którego w formie elektronicznej wyrażane są zgody na przetwarzanie danych. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.

 5. Bezpieczeństwo

  arlento.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa wysokim poziomie arlento.pl nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. arlento.pl może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 6. Okres przechowywania danych

  arlento.pl przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji usług/umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W celach, w których osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 7. Prawa Użytkownika

  1. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od dostępu do arlento.pl treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych.

  2. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla skorzystania z określonej usługi/funkcjonalności, w tym oznaczonych jako niezbędne,uniemożliwia skorzystanie z takiej usługi/funkcjonalności. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której

  4. e dotyczą, np. przed zawarciem umowy z arlento.pl, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych może warunkować wykonanie umowy.

  5. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,

  6. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

  7. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych., gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy.

  8. W czasie wykonywania umowy, z przyczyn związanych z indywidualną sytuacją Użytkownika, przysługuje Użytkownikowi prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych.

  9. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  10. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.